Prestige Design Group Kurto Anna


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

„Wprowadzenie na rynek innowacyjnego planera czasu wolnego z dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi z uwzględnieniem wydarzeń komercyjnych i niekomercyjnych w najbliższej lokalizacji oraz wskazaniem środka transportu, czasu i trasy dojazdu.”

Celem projektu jest jest skorzystanie z usług doradczych IOB w procesie wdrożenia innowacyjnego mobilnego planera czasu wolnego dedykowanego rodzicom z dziećmi w wieku 2-12 lat.

Sukces realizacja projektu przyczyni się do rozwoju oferty Wnioskodawcy, podniesie jego innowacyjność, wzrośnie również jego pozycja na rynku poprzez wejście w segment nowych usług.

Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.01-06-0086/18-00

Całkowita wartość projektu wynosi 1 103 260,80 PLN

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 627 872,00 PLN